Acharya, B . (2013). Ayurveda Mahodadhi. Haridwar, India: Divya prakashan.

Acharya, B . (2014). Yogastam. Haridwar, India: Divya  Prakashan.

Acharya, B . (2015). Harmekhala. Haridwar, India: Divya Prakashan

Acharya, B . (2013). Bhojanakutuhalam. Haridwar, India: Divya prakashan.

Acharya, B . (2015). Yogast-Vedvallbha. Haridwar, India: Divya Prakashan.

Acharya, B . (2014). Sidhsaar Samhita. Haridwar, India: Divya Prakashan.

Acharya, B . (2015). Chandra Nighantuh. Haridwar, India: Divya Prakashan.